martes, 27 de septiembre de 2016

REFLEXIÓN MÓDULO 1-Este módulo está formado por tres temas:o mercado laboral, a iniciativa emprendedora e marco de referencia da oferta laboral.

Tema 1: o mercado laboral.

O mercado de traballo: marco conceptual.

Calquera tipo de mercado está estructurado sempre pola consecuencia de dous feitos: a oferta e a demanda de traballo.
A oferta de traballo refirese á poboación activa e a demanda de traballo refírese á cantidade de trababalladores que os empregadores están dispostos a contratar.
Existe un equilibrio mercado que está determinado polo cruce entre oferta e demanda.Para explicar as causas e efectos do paro distinguimos dúas teorías:

- a clásica: que ten en conta o funcionamento do mercado e a rixidez dos salarios.
- a keynesiana: que  se refire á insuficiente demanda agregada da economía.

Indicadores:  

O principal indicador é a EPA: que é o cociente da poboación activa e a poboación en idade de legal de traballar.

Desemprego: 

O concepto recollese nun regulamento da CE. 1987/2000 que introduce cambios.

En canto aos tipos de paro podemos falar dos seguintes:
- estructural: desaxuste entre oferta e demanda de traballadores.
- friccional. cando o número de persoas en disposición de traballar coincide co número de postos de traballo.
- cíclico: o que só acontece nun ciclo.
- estacional: o que varía coas estación do ano.

O mercado laboral:


É moi dinámico e cambiante e está regulado actualmente por nomativa estatal, autonómica e conunitaria.
Para ver como se comportan as ocupacións haberá que ir ao Instituto galego das cualificacións e os estudos e indicadores sobre o tema.
Os novos xacementos de emprego están directamente relacionados co identificación de necesidades, mercados incompletos, etc.
Os perfiles profesionales da oferta son determinados polo Observatorio das ocupacións e polo Instituto Galego das Cualificacións.
As ocupacións están clasificadas pola CNO11.

Instrumentos e ferramentas 

nomearemos ós seguintes:

- Observatorio ocupacional SEPE.
- Observatorio ocupacional SPEG.
- Observatorio Europeo do Emprego.
- A prospección laboral.

Cómo e ónde traballar.

Existen dúas formas:

1.Traballo por conta allea, que pode ser tanto emprego público como emprego privado.
2. Traballo por conta propia: para ser traballador autónomo ou socio dunha empresa.

Para ámbalas dúas formas de traballo exiten axudas e subvención de diversa índole e de distintos organismos que se poden solicitar en prazo e forma, sempre cumprindo os requistos xerais e específicos de cada unha delas.


Tema 2. A iniciativa Emprendedora.

O Contexto:

O informe GEM 2015 sobre o emprendemento e creación de empresas reflexa unha lixeira recuperación da actividade emprendedora no ano 2015, ainda que se tema segue a ser uha asignatura pendente no noso pais,, cunha clara necesidade de fomento, innovación e transmisión do espírito emprendedor como valor social, sobre todo se temos en conta o noso entorno en Europa:Empredemento social: 

Merece unha especial mención porque neste tipo de empresas prima sobre todo á persoa frente ao capital social, que se considera un mero instrumento. A distribución dos resultados efectúase con retornos colectivos e a democracia interna é un feito importante na toma de decición polo que todo esto conleva un arraigo e forte vinculación  ao territorio no que as peroas desenvolven a súa vida.
Estamonos a falando de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego, etc.

Elementos esenciais no proceso de creación dunha empresa.


Tres son os aspectos fundamentais á hora de decidir emprender: 

- a idea: proceso mental para detectar unha oportunidade a partir dun concepto inicial e facela rendible.
- a persoa emprendedora: aquela que é capaz de concebir a idea sobre a que vai a recaer o proxecto, a reponsabilidade do mesmo.
-plan de empresa: documento básico e imprescindible no que se van a plasmar todas as reflexións realizadas para darlle forma a idea e convertela  nun proxecto empresarial.  

Asesoramento a emprendedores.


Este proceso ten distintas fases que podemos resumir en.

- fase de xestación. cando o emprendedor concibe a idea de posta en marcha da empresa ou especula coa posibilidade de creala.
- fase de análise: realízase de maniera intuitiva, consciente , deliberada e formalmente a análise dos aspectos da idea inical que permite darlle a forma adecuada para convertila nunha oportunidade de negocio.
- fase de posta en marcha: na que se deberán movilizar todos os recursos  dispoñibles, 
- fase de consolidación: cando unha empresa chega ao 3º ou 4º ano de supervivencia desde a súa posta en marcha.

Claves:

Hai que lograr a satisfacción da persoa usuaria e aproximarse ás expectativas que o emprendedor se formase. As súas necesidades van a ir cambiando a medida que avanza o proxecto e hay que tratar de atedelas para crear así empresas viables.

Tema 3: Marco de referencia da oferta laboral.

O Sistema Nacional de emprego:

Está formados polos seguintes servizos.

- Servizo público de  Emprego Estatal (SEPE) coa súa propia estructura, organización e competencias.
- Servizo Público de Emprego de Galicia. (SPEG). coa súa propia estructura, organización e competencias.

O Marco Conceptual.

A política de emprego é o conxunto de actuacións que toman os poderes públicos co obxectivo de alcanzar o pleno emprego ou, cando menos, corrixir os principais desequilibrios do mercado de traballo.
Cando falamos de políticas de emprego, distinguimos entre políticas activas de emprego e políticas pasivas de emprego.
Enténdese por políticas activas o conxunto de programas e medidas de orientación, emprego e formación que teñen por obxecto mellorar as posibilidades de acceso ao emprego das persoas desempregadas no mercado de traballo, por conta propia ou allea; ao mantemento do emprego e á promoción profesional das persoas ocupadas, e ao fomento do espírito empresarial e a economía social.
As políticas pasivas de emprego teñen como obxectivo principal a protección por desemprego, atendendo a situación de necesidade que se produce cando unha persoa traballadora, con capacidade para traballar e con intención de facelo, non pode prestar os seus servizos no mercado de traballo ben por non atopar un posto, ben por perder o que estaba a desenvolver. En definitiva consiste nunha substitución de rendas destinada a manter o nivel de ingresos das persoas desempregadas.

Para acelerar a recuperación e a creación de emprego, a reforma do mercado laboral articula unha serie de medidas urxentes adicionais de fomento da contratación e a creación de emprego.

Marco Instituciónal das políticas de empleo.

En España, a distribución de competencias entre ou Estado e as CC.AA, e a súa coordinación, teñen ou seu principal marco regulador na Lei 56/2003. Así a Lei desenvolve un concepto integral de política de emprego, entendida como ou conxunto de decisión adoptadas polo Estado e as CC.AA. que teñen por finalidade o desenvolvemento de programas e medidas tendentes á consecución do pleno emprego, así como a calidade do emprego, á adecuación cuantitativa e cualitativa dá oferta e a demanda de emprego e á redución e debida protección nas situación de desemprego.

A Lei 56/2003, de 16 de decembro, de Emprego, establece como instrumentos de coordinación do Sistema Nacional de Emprego, destacando: O Plan Anual de Política de Emprego (PAPE),A Estratexia de Activación para o Emprego,  e posteriormente o Plan anual de Reformas de España 2016.


A política de emprego en Europa. Destacamos:

-A Estratexia Europea de Emprego 2020: que proporciona un marco - o Método Aberto de Coordinación, (MAC) - que permite aos países da UE compartir información e debater e coordinar as súas políticas de emprego.
-Ámbitos de desenvolvemento das políticas activas de emprego
A UE ten unha competencia complementaria á dos Estados membros en materia de emprego co obxectivo de elaborar unha ESTRATEXIA COMÚN na devandita materia.
-Prioridades da Estratexia 2020
A Estratexia Europa 2020 pretende ser un revulsivo á crise e preparar a Europa para o futuro. Baséase en tres alicerces interconectados para lograr un reforzamento: crecemento intelixente, como o desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento e a innovación; crecemento sustentable, como promoción dunha economía que faga un uso máis eficaz dos recursos, que sexa máis verde e competitiva; e crecemento integrador, como fomento dunha economía con alto nivel de emprego, con cohesión social e territorial.Reflexión persoal:

Xa acabamos de ver o esforzos de todo tipo que os as adminstracións e gobernos en distintos ámbitos realizan para favorecer e estimular o emprego nun momento de crise económica no que non é doado tomar medidas e menos propoñer solucións máxicas.
Desde o meu punto de vista as medidas van nunha dirección correcta e con moi boas intencións pero quizás o que habería que facer de verdade e profundizar moito máis nos nosos sistemas tanto educativo primeiro e productivo despois para facer verdadeiras e profundas reformas  para adecuar o noso sistema educativo e de formación profesional  ao mercado laboral real e actual que as empresas precisan.
Non é doado, porque se trata de cambios moi profundos e lentos pero creo que só deste xeito poderemos mirar hacia un futuro máis sólido e moito mellor preparado ante os retos deste mundo global ao que nos enfrentamos.

Máis información:viernes, 29 de julio de 2016

 

Actualización do marco de referencia da Orientación Laboral, impartido por Mayte Deus Trasobares o día 9 de xullo de 2016.

 

Nesta sesión impartida por Mayte Deus o sábado día 9 foi moi interesante porque nos permitiu aprender e debater sobre o apaixonante traballo da orientación.

Unha das primeiras diapositivas que se amosaron, foi a dos contidos da orientación e a súa importancia tanto dentro das políticas pasivas coma activas de emprego e as distintas estratexias tanto individuais como colectivas que se utilizan coma ferramentas.

Unha vez definidas tanto as estratexias coma as actuacións, abriuse un interesante debate na aula sobre as nosas propias experiencias, do traballo diario dos e das orientadoras en diferentes comarcas, con diferentes sectores económicos e diferentes sectores de poboación.
A clase maxistral, a partir deste momento, adquiriu un talante máis relaxado, e o aprendizaxe non só proviña do encerado e das diapositivas, senón da experiencia de moitas das profesionais alí congregadas. Falamos dos obxectivos (a inserción e promoción profesional dos nosos usuarios), dos principios da orientación (baseados na individualización, a flexibilidade e o desenvolvemento en busca da propia autonomía), e da metodoloxía de intervención, sendo o mellor método a entrevista, ben individual ou ben colectiva.

Neste punto tamén xurdiu outro debate moi enriquecedor onde todas e todos expuxemos a nosa propia experiencia coas entrevistas tanto individuais coma colectivas e canto enriquecedoras e positivas poden chegar a ser. O importante é establecer un clima de confianza e no caso dos grupos, que éste sexa homoxéneo en canto as actitudes (positivas, con ganas de cambiar a súa situación, colaboradoras, empáticas, solidarias co resto do grupo e, sobre todo, xenerosas en canto as aportacións individuais para que o propio grupo medre coas aportacións á colectividade)


Dentro das entrevistas individuais, quedou claro que o itinerario personalizado de inserción é a chave para manter o seguimento e supervisión do traballo, necesidades e asesoramento personalizado dos demandantes de emprego tanto en canto a mellora do seu perfil a través da formación que máis se axuste, coma a mellora das técnicas e ferramentas de búsqueda activa de emprego (entrevistas de traballo: cómo prepararse; currículo: cómo redactalo para que sexa máis atractivo; portais de emprego; etc)


O proceso de búsqueda de emprego comezará necesariamente cun exercicio de autocoñecemento, a través do cal, podamos identificar nosas competencias laborais e as nosas preferencias profesionais. Crearemos un mapa de capacidades, destrezas, habilidades e aptitudes que ligadas as nosas preferencias en profesións, salarios, xornadas e noso ámbito xeográfico de búsqueda, daranos o noso perfil profesional.
¿QUERES SABER TODO O QUE ACONTECEU NA SESIÓN? AQUÍ TES O STORIFY 


Para saber máis;

A) Deixámosvos vínculos a test e vídeos para comezar cun exercicio de autocoñecemento


B) Imprescindibles

Mercedes Martínez, Carmen Cortés, Montse Sanromán, Lucila Cano, Yolanda Cela

miércoles, 27 de julio de 2016

MARCO CONCEPTUAL

" O TRABALLO E A LOITA CHAMAN SEMPRE AOS MELLORES"

OFERTA E DEMANDA

A denifición do mercado laboral é onde confluien a demanda e a oferta de traballo, polo tanto, a evolución que segue este mercado débese a estas dúas variables. Sábese que os sistemas laborais son abertos e desenvólvense no entorno doutros sistemas  como é o político, económico, social... e que están interrelacionados. É importanta determinar os siguintes puntos para comprender mellor o mercado laboral.
  • Oferta de traballo depende de catro factores: demográfico, socio-cultural, saida-entrada de emprego e de poboación  activa.
  • Demanda depende do número de persoas maiores de 16 anos e tamén do crecemento natural da poboación como dos fluxos migratorios. 
  • Demanda de traballo representa a cantidade de traballadores que as empresas están dispostos a contratar. 
  • Desemprego é a parte da poboación que estando en edade, condicións e disposición de traballar (poboación activa) carece dun posto de traballo. 
Despois desta pequena introducción de conceptos, temos que ter en conta que actualmente vivimos nunha sociedade cunha alta tasa de desemprego e que os efectos das persoas paradas son desvastadores tanto a nivel económico como social. Esto tamén é extensible as persoas que ainda tendo un posto de traballo o seu salario é precario.

O mercado laboral é moi dinámico e cambiante, ten sufrido cambios moi importantes nos últimos anos sobre todo tecnolóxico. Estos cambios fixeron que a maioria de postos non cualificados desaparezcan e xenera o nacemento e necesidade da especialización profesional e polo tanto é moi importante coñecer os nichos de emprego para que a demanda e a oferta atoepn o punto de equilibrio.

Esta especialización nos leva a profundizar máis nos perfis profesionais que van a ser máis demandados no mercado laboral e desta maneira pormóvese o coñecemento da potencial demanda/oferta co obxectivo de mellorar a empregabilidade dunha persoa.

Como consecuencia da complexidade que conleva o coñecemento dos perfis profesionais, añandindo os diferentes certificados de profesionalidade,  e tamén contanto ca ensenañnza modular é necesario acudir aos servizos de orientación laboral, tanto a nviel educativo como laboral, xa que son de gran apoio para información e resolucuón de dúbidas e para o diseño dun itinerario profesional.

Ante este panorama é preciso puntualizar que o traallo por conta propia (autónomos, empregadores ou empresarios sen asalariados) gaña terreo en detrimento do traballo por conta allea e señalar que xa casi 1 de  cada 5 ocupados ríxese polas súas propias condicións laborais.

EMPRENDEMENTO 

Este análise permite comprobar que a intención dos españois é a iniciativa  emprendedora, pese a que as condicións actuais da contorna dificultan o proceso emprendedor e sabendo que España carece de cultura emprendedora debido ao atraso educativo que levamos fronte a Europa.

O noso modelo produtivo está composto maioritariamente por PYMES, baseado sobre todo nas empresas de construcción, turismo e servizos. Todo este tecido empresarial fai que o mercado laboral en España obstente o récord  de precariedade laboral, xa que o que domina é a temporalidade ligados a contratos por obra, formación, estructural, estacional... .

Por sorte a nos xuventude naceu a par cas novas tecnoloxias o que implica que están máis familiarizados e cualificados cas ideas emprendedoras. As tics son unha gran  fonte para iniciarse no emprendemento.

Un hombre exraordinario
Un home extraordinario, aclamado e seguido e u lexendario emprededor
Como consecuencia da crise Europa inicia o fomento da creación de empresas como unha prioirdade estratéxica ca finalidade da creación de emprego e riqueza e así lograr unha economia sustentable, innovadora e respetuosa co traballo e a sociedade.

Hai que mencionar o Emprendemento social que é unha forma diferente de facer empresa, aquí facemos referencia as cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción, as asociacións, fundacións.

Neste tipo de empresa prima a persoa frente ao capital, xa que persiguem intereses colectivos, intereses xeral-económico ou social ou ambos. O emprendemento social implícase na igualdade de oportunidades, cohesión e integración scoial,  sirve de ponte para non xerar unha gran distancia da economía e as clases sociais e promociona a solidaridade interna ca sociedade. É un sector potente que activa tódolos elementos da economía e contribué á saida da crise e tamén destacar que pon en marcha a unión entre todala estrutura dun pais.

O mellor video de motivación,  cree en ti mesmo

Todos podemos converternos en emprendedores, hai os que nacen e os que se fan, precísase ter unhas características persoais como : motivación, confianza, observador e comunicativo. 

Emprender ten as súa ventaxes como a independencia económica, deseñar un plan de vida, control do destino propio e ser xefe dun mismo e pola contra ten os inconvenites como moito sacrificio, incerteza, resultados negativos e vivir baixo unha presión constante.

O Lienzo Canvas é unha ferramenta moi útil para proxectar o plan dun negocio de empresa dunha maneria prácitca, interactiva e sencilla.

O modelo Canvas é  moi práctio e útil para plasmar o nos proxecto de negocio

É preciso que as persoas emprendedoras teñan o asesoramento a través da via da orientación co obxectivo de resovler dúbidas: como fonte de informaicón actualizada e como unha guia desde o inicio do seu proxecxto de negocio. A persoa emprendedroa a veces atópase con certas carencias nas súas habilidades par emprender e por iso créase  o servizo de orientación para apio e tutorización desta persoas a través dunhas patuas para a súa realización e prazos de execución.

 SERVIZO NACIONAL DE EMPEGO

Por últmo vamos a falar do Sistema Nacional de Emprego. Este sistema enténdese por un conxunto de estructuras, medidas e accións necesarias para promover e desenvolver a política de emprego. Esta intregrado polo Servizo Públco de Empleo Estatal (SEPE) e polos Servicios Públcos de Emprego das Comunidades Autónomas . Galicia ten o Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG) que é a estructura pública dependente da Xunta de Galicia e reúne dun modo integral e coordina tódalas funcións no ámbito das Políticas Activas de Emprego.

A política de emprego é un conxunto de actuacións que toman os poderes públicos co obxectivo de alcanzar o pleno emprego ou correxir os principais desequilibrios do mercado de traballo. Hai que distinguir entre politicas activas de emprego que son o conxunto de programas e medidas de orientación, emprego e formación que teñen por obxecto mellorar a empregabilidade de acceso ao emprego e as políticas pasivas que teñen por obxecto principal a protección por desemprego a través de rendas destinadas a manter o nivel de ingresos. 

Para combatir á crese do actual mercado laboral púsoxe en marcha unha serie de medidas urxentes adicionais de fomento da contratación e creación de emprego. Estas medidas consisten na reducción das cotización a seguridade social, contratos de formación e aprendizaxe, Estratexia de Empredemento e Emprego Novo 2013-2016. Como medidas destacadas imos mencionar as seguintes: 

POLITCAS DE EMPREGO EN ESPAÑA E EUROPA

O Plan Anual de Política de Emprego (PAPE)

Conten servizos e programas de polÍticas activas de emprego que son:  mellorar a empregabilidade, implementación da Garantia Xuvenil, favorecer a colectivos con risco (maiores de 55 anos, parados de longa duración e beneficiarios do PREPARA)  e tamén baséase en 6 eixes: orientación, formación, oportunidades, igualdad, emprendemento e mellorar do marco Intitucional do Sistema Nacioanl de Emprego.

Estratexia de Activación para o Emprego

Configurase como o primeiro instrumento de coordinación do Sistema Nacional de Emprego e contempla dez principios de reitores que serían: 1.- coordinación de tódolos seus axentes, 2.- eficacia, 3.- programación, 4.-garantía do principio de unidade 5.- garantía de igualdade, 6.- itinerarios personalizados, 7.- portección, 8.- axuste e adecuación as necesidades, 9.- de apertura a sociedade, 10.- de fomento da cultura emprendedora.

Plan anual de Reformas de España 2016

Son medidas necesarias para menter o crecemento e o ritmo de creación de emprego nos próximos anos. Estas medidas sentan as bases para o cumprimento dos obxectivos da Estratexia Europea 2020. As áreas máis significativas  nas que vaise porfundar son : a creación de emprego, inclusión social, mercados de bens e servizos, emprendemento I+D+i, eficiencia administración pública e responsabilidade fiscal. 

O Plan de Garantía Xuvenil 2014-2020 (POEX)

É un programa que desenvolve medidas dirixidas ao colectivo de persoas maiores de 16 anos e menores de 30 non ocupadas, nin integradas nos sistemas de educación ou formación, famosamente chamados os "ninis" co obxectivo  de alcanzar a súa inserción e mantemento no mercado  laboral cun emprego de calidade. Galicia participa na xestión deste programa cunha axuda de 97.800.000 euros para todo o periodo subvencionable. 

A Garantia Xuvenil en Galicia recolle un catálogo de medidas axustadas aos distintos perfis de mozos e mozas entre 16 a 29 anos. As medidas resúmense en catro exes principais: mellora da intermediación, da empregabilidade, estímulos a contratación e fomento do emprendemento.


Cada ano os gobernos dos paises membros elaboran o denominado paquete de medidas de emprego que esta formando por : directrices de emprego, programas nacionais de reforma, informe conxunto sobre o emprego , recomendacións específicas para cada pais e a evolución social e de emprego en Europa co obxectivo de elaborar unha ESTRATEXIA COMÚN. As tres prioridades de dita estratexia son: crecemento intelixente, sustentable e integrador. Financiado polos chamados "Fondos Estruturais" que serían o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) é o máis importante e concede axudas para a construcción de infraestruturas e a realización de investimentos produtivos e o Fondo Social Europeo (FSE) que financia principalmente a formación.

CONCLUSIÓNS

Hoxe en dia existe un debate sobre o futuro laboral que plantexa unha gran cuestión: ¿Onde está o emprego estable, sostenible e de calidade?. Os xóvenes e adultos buscan resposta a dita cuestíon e intenta dirixir a súa formación hacia nichos de emprego emerxentes, por exemplo as Tics, Inxenierias (nos próximos anos no sector das tics non podrán cubrir tódalas vacantes que necesite o mercado laboral, por carencia de persoal altamente cualificado en dito sector). É importante realizar con acerto unha carreira profesional que poida ser absorvida polo mercado laboral  e para iso é preciso manexar moita información sobre  o entorno interno e externo do mundo laboral. As posibilidades de atopar un emprego en fución do estudiado convértese no factor máis importante  a ter en conta. Para conseguir este obxectivo temos os servizos de orientación tanto a nivel educativo como laboral  e que sirven de gan apoio como fonte de información, resolución e marcación de pautas. Deberíase reformar o sistema educativo e laboral de España, xa que ambalasdúas non se adecuan as necesidades actuais do que oferta o mercado laboral. Actualmente España sigue impartindo carreiras obsoletas para os tempos de agora (arquitectos, delineantes...) ,  que xeneran futuros desempregados en detrimento doutras carreiras emerxentes baseadas nas tendencias laborais actuais e no desenvolvemento da innovación  (miniaturización, mundo cuántico, nanotecnología).

PARA SABER MÁIS 

  1.  Servicio Público de Empleo Estatal  (SEPE)
  2. Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP)
  3. Emprendedores 
  4. Fondo Social Europeo 2014-2020 
  5.  Las Carreras del Futuro
El método de enseñanza en España está obsoleto y debe tender hacia lo audiovisual, según expertos

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2463139/0/metodo-ensenanza-espana-esta-obsoleto-debe-tender-hacia-lo-audiovisual-segun-expertos/#xtor=AD-15&xts=467263
El método de enseñanza en España está obsoleto y debe tender hacia lo audiovisual, según expertos

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2463139/0/metodo-ensenanza-espana-esta-obsoleto-debe-tender-hacia-lo-audiovisual-segun-expertos/#xtor=AD-15&xts=467263

jueves, 21 de julio de 2016

Resumen y Reflexión Individual al Marco Conceptual

En este primer módulo inicial del Curso puente abarcamos las siguientes temáticas:

1.- Actualización del mercado laboral
2.- La iniciativa emprendedora como acceso al mercado laboral
3.- Actualización del marco de referencia de la orientación laboral


1.- Actualización del mercado laboral


El mercado de trabajo lo componen dos elementos: oferta y demanda de trabajo.
Oferta: se refiere al número de trabajadores que están disponibles en el mercado para ofrecer sus servicios por un nivel de salario y el que estarían dispuestos a aceptar los que no lo tienen,

Oferta=Población activa (ocupados + desocupados)

Demanda: Cantidad de trabajadores que las empresas estarían dispuestas a contratar a ese nivel de salario.
Equilibrio de mercado: La intersección que se forma respecto a cuanto más bajos sean los sueldos, las empresas querrán contratar más y cuanto más altos sean los sueldos habrá más trabajadores disponibles.
Desempleo: Situación involuntaria en la que se encuentra una persona en edad de trabajar y que queriendo trabajar y buscando trabajo activamente no lo encuentra.

Causas del paro: Dos teorías (Clásica y Keynesiana)
Mientras que  la primera defiende  que se obtendría una ausencia de paro si el equilibrio de mercado se ajustase libremente dejando actuar a la oferta y la demanda; la teoría keynesiana dice que se debe a la ausencia de demanda agregada. El mercado de trabajo se regula por un precio mínimo SMI y este precio lo determina la demanda de producto con él obtenido.
Para abordar la tasa de paro actual, es necesario incrementar la tasa de ocupación, lo idóneo será reducir la tasa de paro a la vez que aumenta la tasa de actividad.

El mercado actual se caracteriza por la profesionalización de la mujer, el aumento de la robotización en sustitución de las personas, aumento de la producción pero reducción de los puestos de trabajo, competividad entre las empresas, etc.

2.- La iniciativa emprendedora como acceso al mercado laboral


El informe GEM 2015,  ofrece datos sobre el emprendimiento tomando como referencia los paises de la OCDE; España tiene una asignatura pendiente en esta iniciativa y más en Galicia. Los motivos parecen obedecer al exceso de burocracia, costes de emprendimiento, falta de ideas innovadoras, miedos, falta de formación emprendedora frente a otros paises de la OCDE.

En respuesta a esta falta de conciencia emprendedora, las empresas consolidadas apostaban por ser más competitivas afincandose en otros paises más flexibles.
En la actualidad estan comenzando a surgir las empresas de economia social de gran valor social pues apuestan por las personas que han quedado excluidas en las crisis, producto diferenciador, calidad en el empleo y apuesta por las zonas rurales y despobladas.

Se establece los elementos a tener en cuenta en toda iniciativa de negocio: la idea, el individuo emprendedor y sobre todo el plan de empresa a tener en cuenta la propuesta CANVAS como maduración de la idea de negocio, estudio de viabilidad, DAFO.

El orientador laboral será el elemento facilitador del proceso de busqueda de información, ayudarle a validar la idea, etc.

Tema 3-Actualización del marco de referencia de la orientación laboralComentamos las funcionalidad y competencias del Servicio Publico de Empleo estatal (SEPE) con competencia en la ordenacion, desenvolvimiento de programas relativos a politicas pasivas de empleo (Ley 56/2003) y del servicio Publico de empleo de galicia (SPEG) encargado de coordinar las unidades de la administración autonomica para llevar a cabo el desenvolvimiento y ejecución de las politicas activas de empleo desde el año 1997 donde se transfirieron estas competencias por parte del Estado Central.


La Estrategia de empleo prevee unas directrices y planes de acción conducentes a conseguir el pleno empleo o intentar reducir su efecto sobre el mercado (Ley 3/3012, de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) que , cítese como ejemplo el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, programa subvencionado por el IFES.
Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo: mayores de 55 años y apoyar el emprendimiento de menores de 30 años que se dan de alta como autónomos o en el régimen del mar, todo entorno a una serie de ejes de actuación que permitan evaluar el grado de cumplimiento por parte de las comunidades autonomas.
Para saber más:Reflexión personal: 

Me siento un tanto escéptica con los motivos de la crisis, aun cuando hemos visto a lo largo del módulo conceptual como se ha desenvuelto, me genera cierta suspicacia el hecho de que hasta el año 2008 eramos un país de referencia en cuanto a economía, se nos achacaban factores de éxito como la profesionalización, capacidad para competir y disciplina de mercado y de la noche a la mañana, se esfuma todo este trabajo para “ponernos las pilas” ante Europa.
No alcanzo a entender cómo tanto elogio se ha convertido en una crítica.

Los profesionales plenamente capacitados han terminado en el paro tras expedientes de regulación de empleo en unos casos, en otros echando el cierre sin más, autónomos de larga trayectoria profesional han cerrado su pequeño negocio y todo ello por exigencias del mercado, la competencia entre grandes multinacionales, el abaratamiento de salarios, más trabajadores por menos.

Desde mi humilde persona ¡rompo una lanza por esa economía de éxito! salgo a la calle y solo encuentro cadenas de supermercado cada 5 metros y negocios de hostelería, donde antes encontraba pequeños comercios que me ofrecían distintas productos para cubrir mis necesidades, el contacto directo con la persona, ahora grandes áreas comerciales, muchas de ellas vacías, usadas por el público para calentarse en el invierno y refrescarse en el verano, un lugar de ocio para niños que corren por esas grandes superficies. ¿Que ha ganado el mercado con esto?, en mi opinión, Kilos y un aumento de enfermedades motivadas por el estrés.

Y mientras, todos los días nos machacan las políticas de empleo con formarnos, capacitarnos, emprender, las TIC’s como herramienta para dar a conocer tu marca personal, manejarse por la red.
No niego que internet ha llegado para quedarse, pues como la televisión en color y que guste o no nos guste, tenemos que aprender a manejarnos.
Tenemos un pais rico, siempre lo fue en pesca, agricultura, turismo, hidrografía, ¿que ha pasado con las energías renovables?, ¿no hay cuota de mercado para ellas?
¿Que ha pasado con las personas?, doy las gracias a esa nueva y emergente economía social, creo en las personas, echo de menos una formación generadora de ideas, un caldo de cultivo para todos estos jovenes que aun teniendo una cualificación baja o mejorable, tienen ideas de negocio. Ganas de emprender.

Reconozco el valor de esos profesionales altamente cualificados por su experiencia profesional, ¿que mejores formadores que para tutorizar a estos nuevos jovenes en su emprendimiento?.
El conocimiento se adquiere con la formación pero siempre se ha dicho que la experiencia es un grado.

Una vez que tenemos asentada una buena base, entonces si y solo sí podremos dar soporte a través de las TIC’s a todos nuestros potenciales clientes, de una manera u otra.

Gran revelación este CANVAS, buenisima herramienta para apoyar este cambio en el mercado.

No estoy en contra de la evolución de la persona, la economía y las nuevas tecnologías, siento interés por el cambio, personalmente me gustaría un cambio bien entendido, es decir, que el cambio sume y no destruya.

--Fin de mi reflexión
miércoles, 20 de julio de 2016

Tarefa Individual Bloque 1.Introducción ao mercado laboral español. Marco Conceptual.Introducción ao mercado laboral español. Marco Conceptual.1) Mercado de traballo
2) Actualización do marco de referencia da orientación laboral
3) Reflexións
4) Para saber máis
1) Mercado de traballo
  
Básicamente, o equilibrio do mercado laboral ríxese por dous elementos, a oferta de traballo e a demanda de traballo. Este equilibrio ven determinado polos distintos factores que conforman estes dou elementos, como poden ser os demográficos, sociais, culturais, etc.

Pero hai tamén outro factor a ter en conta, que é o paro. Existen diferentes teorías con respecto a este elemento, das que salientamos dúas; o modelo clásico, cuxo principal autor foi Adam Smith, e a teoría de Keynes.

A principal diferenza entre as dúas teorías é que o modelo clásico propón que a oferta e a demanda teñen que atoparse sen que o estado teña que facer ningún tipo de intervención, que o mercado laboral pódese regular só xa que a entrada de elementos intervencionostas descolocaría o punto de equilibrio e poríao nunha posición irreal. Se os precios e os salarios son flexibles, os mercados se equilibran; por exemplo, se hai moito paro, as empresas poden contratar máis traballadores por salarios máis baixos, o que ao mesmo tempo reduce a taxa de desemprego. Deste xeito, só aqueles que se negan a traballar por este salario baixo son os que estaría en situación de desemprego, polo tanto, sería un desemprego voluntario.                                          
                                          *divertido vídeo explicativo das dúas teoríasA partires da depresión do 29, apareceu a teroría keynesiana, a cal, botaba por terra a teoría clásica xa que era imposible soster que soamente existía o desemprego voluntario cando millóns de traballadores estaban no paro. Ademáis, os bancos son reticentes a conceder préstamos cando as previsións económicas non son prometedoras, có que contribúe a agravar a desaceleración económica.
2) Actualización do marco de referencia da orientación laboral

Salvando as distancias, hoxe en día atopámonos nunha situación similar. Hai factores novos a ter en conta, como a renovación tecnolóxica e o mantemento do estado do benestar.

Un dos elementos que participan para a mellora do estado do benestar é a orientación laboral.

A orientación laboral, é unha das políticas activas de emprego que, no caso de España, son competencia do Servicio Público de Emprego Estatal (SEPE). Cada comunidade autónoma ten competencia sobre o desenvolvemento destas políticas, particularmente en Galicia, o Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG). (Real Decreto 1375/1997)

As politicas pasivas xunto coas activas forman parte das políticas de emprego dun país co fin de procurar o pleno emprego. As pasivas teñen como obxectivo manter a renda do desempregado e as activas aumentar o nivel de inserción a través de distintas acuacións. Se ben é tradicional a diferenza entre as dúas, nos últimos tempos esa fronteira está máis difuminada, sobre todo polo feito de que se está a tomar conciencia de que as políticas pasivas sirva aos fins das políticas activas.

Deste xeito búscase incentivar que os desempregados retornen canto antes ao mercado de traballo ou se utilizan as prestacións por desemprego de maneira capitalizada (abonándose na súa totalidade), permitindo que os desempregados pasen á condición de traballadores autónomos.

Outro elemento a ter en conta nesta tendencia é a vinculación de certas prestacións co requisito de paricipar en actividades que melloren a súa empregabilidade.

A medio camiño entre as políticas activas e as pasivas están as medidas de fomento do emprego coas súas perspectivas de actuación; fomento xeral ou específico de só certos colectivos, fomento da contratación indefinida fronte ao fomento temporal, etc.

Todas estas políticas veñen recollidas no PAPE que é O Plan Anual de Política de Emprego . Éste contén servizos (accións) e programas (medidas) de políticas activas de emprego que se van levar a cabo nas Comunidades Autónomas, tanto financiadas mediante fondos estatais, distribuídos de acordo cos criterios obxectivos acordados pola Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais, como con recursos económicos propios, así como as accións e medidas que vai realizar, no seu ámbito de competencia, o propio Servizo Público de Emprego Estatal.

As políticas activas de emprego en España, a partires de 2013, seguen unha nova estratexia baseada nas liñas de actuación que foron acordadas coas Comunidades Autónomas no seo da Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais de 11 de abril de ese mesmo ano. A chave do cambio ao novo modelo de Políticas Activas de Emprego está na modificación do modelo de financiamento e xestión, articulado en torno a instrumentos xurídicos pensados para establecer un novo marco orientado cara á consecución de determinados obxectivos.

Lembramos a evolución do paro rexistrado en España dende 1990. 


(Fonte INE) 


3) Reflexións

Analizando esta táboa, pódese observar os ciclos da evolución do paro rexistrado, e chama poderosamente a atención tanto as baixadas como as subidas tan grandes nun curto período de tempo. Coido que tanto as políticas pasivas como as activas son necesarias, imprescindibles, pero non é o único que poderá modificar estes brincos. O que necesitamos para evitar estas diferenzas entre ciclos é un cambio no modelo productivo. Non só nos podemos adicar á construcción e a un turismo de cualificación baixa. Temos recursos humáns suficientes para garantir un éxito nun modelo produtivo baseado no I+D+i., enerxías renovables, turismo de calidade, producción de bens de alta cualificación... 

Pero claro, isto é pensar a medio/longo prazo... ¿algún goberno destes de turno que se anime? (ironic way) ;)4) Para saber máis